GDPR


POLICY, PERSONUPPGIFTER / INTRIGITETPersonuppgiftsansvarig

Ideella Kulturföreningen Generator med org.nr: 802405-9209, adress: Blekingegatan 15A, 118 56 Stockholm.


Dataskyddsombud

Vi har inte något ombud, då vi inte är ett offentligt organ, bedriver övervakning av enskilda personer, eller behandlar känsliga uppgifter om databrott, i stor omfattning.


ÄNDAMÅL 1

NYHETSBREV - utskick av nyhetsbrev med info. om kurser och dramaturgi


Rättslig grund


Samtycke

Den registrerade har tackat JA genom att själv aktivt skickat sina personuppgifter till oss för att få ta del i nyhetsbrev samt aktivt godkänt vår policy för personuppgifter.


Intresseavvägning

Detta innebär att vi behandlar personuppgifterna utan att den registrerade löpande samtycker, vilket baseras på en intresseavvägning av berättigat intresse. Det betyder att vi bedömer att behandling av den registrerades personuppgifter väger tyngre än att vi inte skulle behandla den registrerades personuppgifter, vilket skulle resultera i att vi inte fullföljde det aktuella önskade ändamålet. Baserat på detta behandlar vi den registrerades personuppgifter.


Kategorier av personuppgifter

E-postadress


Mottagare av uppgifter (personuppgiftsbiträden)

Andra mottagare av insamlade personuppgifter är våra underleverantörer som vi har avtal med som är anpassade för vår personuppgiftspolicy alt. GDPR. Vi har anlitat dessa underleverantörer för att bl a underlätta det administrativa arbetet.

1) Adastra media

2) The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp

3) One.com


+ Vi följer lagar och förordningar. Om en exempelvis en myndighet begär ut personuppgifter på laglig grund så lämnar vi ut de uppgifter som krävs.


Överföring av uppgifter till tredje land

MailChimp lagrar personuppgifterna utanför EU/ESS men har anslutit sig till Privacy Shield som är anpassat till förordningen GDPR.


Lagringstid

För nyhetsbrevet gäller tills vidare. Vid långvarig inaktivitet kan vi komma att avregistrera dig. Vi skickar dock ut en förfrågan först.


Behandling för annat ändamål

statistik, exempelvis, hur många anmälda, när anmälan skedde, hur många öppnar utskicken o dyl.


ÄNDAMÅL 2

KURSER – administrera kursanmälan, bedriva kursverksamhet


Vid registrering till våra kurser är syftet att inhämta personuppgifter för att kunna administrera kursen, exempelvis fakturera, dokumentera betalningsuppgifter, skriva ev. intyg, kunna informera och kommunicera med deltagarna avseende kursen, skicka ut ev. kursmaterial samt planera för kursen.


Rättslig grund


Rättslig förpliktelse

Bokföringslagen förpliktigar dokumentation och lagring av bl a betalningsuppgifter där personuppgifter förekomma.


Samtycke

Den registrerade har själv aktivt skickat sina personuppgifter till oss för att få deltaga i vår kursverksamhet samt aktivt godkänt vår policy för personuppgifter..


Intresseavvägning

Detta innebär att vi behandlar personuppgifterna utan att den registrerade löpande samtycker, vilket baseras på en intresseavvägning av berättigat intresse. Det betyder att vi bedömer att behandling av den registrerades personuppgifter väger tyngre än att vi inte skulle behandla den registrerades personuppgifter, vilket skulle resultera i att vi inte fullföljde det aktuella önskade ändamålet. Baserat på detta behandlar vi den registrerades personuppgifter.


Kategorier av personuppgifter

För- och efternamn, gatuadress, postnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, ibland ålder/personnummer, i vissa fall fri text – den registrerade berättar om sig själv.


Mottagare av uppgifter (personuppgiftsbiträden)

Andra mottagare av insamlade personuppgifter är våra underleverantörer som vi har avtal med som är anpassade för vår personuppgiftspolicy alt. GDPR. Vi har anlitat dessa underleverantörer för att bl a underlätta det administrativa arbetet.

1) Adastra media

2) The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp

3) One.com


+ Vi följer lagar och förordningar. Om en exempelvis en myndighet begär ut personuppgifter på laglig grund så lämnar vi ut de uppgifter som krävs.


Lagringstid

+ Vi sparar personuppgifterna högst 3 år.

+ För intyg (med personuppgifter), utskrivna innan 25 maj 2018, gäller att vi sparar dem i 7 år. Vi har tagit detta beslut eftersom det har hänt att elever frågat efter intyget så långt efter avslutad kurs. Att vi sparar så länge beror också på att det är ett beslut vilket oåterkalleligt resulterar att inga intyg längre kan skrivas ut för den som begär detta. Vi minns tyvärr inte alla som gått våra kurser eller vilket år det gick.

+ Intyg (med personuppgifter) utskrivna efter 24 maj 2018 kommer endast att sparas i 3 år, pga att vi nu kommer informera om detta.

+ Vissa lagar står över andra lagar. Exempelvis, enligt bokföringslagen måste vi spara nödvändig information i 7 hela räkenskapsår. Det betyder att vi inte kan rensa ut under räkenskapsår nr 8. Först på dag 1 på räkenskapsår nr 9 så kan vi slänga bokföringen från räkenskapsår nr 1.


Behandling för annat ändamål

statistik, exempelvis, hur många anmälda, när anmälan skedde, hur många öppnar utskicken o dyl.


Gemensamt för ändamål 1 och ändamål 2


De registrerades rättigheter avseende insamlade personuppgifter som registrerats och behandlats.

Du har:

+ rätt att få information vika personuppgifter som samlats in,

+ rätt att få information vid dataintrång eller om annan risk om brott föreligger,

+ rätt till rättelse av felaktig uppgift,

+ rätt till begränsning av behandling av uppgift, i vissa fall,

+ rätt att få alla insamlade uppgifter raderade eller återkalla samtycke,

+ rätt att dra tillbaka ett samtycke,

+ rätt att få information om vem uppgifterna lämnats ut till,

+ rätt till dataportabilitet och

+ rätt att göra invändningar. Skicka begäran till admin@manuspiloterna.se


Rätten att lämna in klagomål till Datainspektionen

Se: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/


Uppgiftsskyldighet enligt avtal eller lag

Vi har inga krav annat än vad som faller under ändamål 1 och ändamål 2.


Automatiserade beslutsfattande

Används ej, dock kan vissa kurser ha en minimiålder.


Säkerhet

+ Alla personuppgifter som rör fakturering och bokföring som vi behandlar, lagras på en fristående dator utan internetanslutning. Endast vid uppdateringar är vi uppkopplade mot ”nätet”.

+ Endast de som handhar uppdraget att administrera personuppgifterna har åtkomst till dem.


Vår personuppgiftspolicy kan ändras

Vår integritetspolicy kan komma att uppdateras, rättas eller ändras för att uppfylla de krav som ställs med avseende på lag eller teknik. Vid stora förändringar kommer vi att information om detta kommer vi att informera via vårt nyhetsbrev. Aktuella uppdateringar visas alltid på denna sida.


Uppdaterad senast 24 maj 2018.Tillbaka till Home


- Vi använder inga coockies eller samlar in data då du surfar på våra sidor. -